Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 01/11-01-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού.Ημ/νια: 15/01/2018 14:20:06Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΑΣΗΟΡΦΒ-ΡΛ9 [...]
Wed, Jan 24, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 14/15-12-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ΔιαγωνισμούΗμ/νια: 19/12/2017 11:16:36Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 66Π6ΟΡΦΒ-Ε9Λ [...]
Wed, Jan 24, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ.Ημ/νια: 27/12/2017 15:17:41Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΣ3ΒΟΡΦΒ-ΞΓ7 [...]
Wed, Jan 24, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας δύο μηνών) σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 εδάφιο Κ' του ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του ν. 2738/1999, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών καθαρισμού της αιγιαλίτιδας ζώνης στην περιοχή της πλαζ Αρετσούς [...]
Wed, Jan 24, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΗμ/νια: 11/01/2018 14:45:27Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΙ77ΟΡΦΒ-ΓΥΩ [...]
Wed, Jan 24, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑΗμ/νια: 19/01/2018 12:28:04Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 7Ν81ΟΡΦΒ-ΤΦΕ [...]
Wed, Jan 24, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΤΣΕΧΙΛΙΔΗ ΚΟΣΜΑΗμ/νια: 19/01/2018 12:30:04Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΚΟ4ΟΡΦΒ-Σ0Ρ [...]
Wed, Jan 24, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά, για την παραχώρηση εκμετάλλευσης αναψυκτηρίου με την επωνυμία "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ στο συνοικισμό Νέας Κρήνης του Δήμου Καλαμαριάς και επί της ομωνύμου πλατείας Αγίου Γεωργίου μεταξύ των οδών Αγνώστου Στρατιώτου – Πολυβίου – Μοσχοπόλεως, διάρκειας πέντε ετών, [...]
Wed, Jan 24, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017Ημ/νια: 15/01/2018 14:27:17Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 680ΔΟΡΦΒ-3ΘΙ [...]
Wed, Jan 24, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017Ημ/νια: 15/01/2018 14:24:43Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ψ63ΝΟΡΦΒ-ΦΞΧ [...]
Wed, Jan 24, 2018, Continue reading at the source