Θέμα: Έγκριση παγίας μηνός Δεκεμβρίου 2019Ημ/νια: 22/01/2020 14:58:40Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΖΘΚΟΡΦΒ-ΥΛΛ [...]
Tue, Jan 28, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας της επιχείρησης μας (υποκατάστημα Remezzo Palace).Ημ/νια: 23/01/2020 11:07:08Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΕΗΤΟΡΦΒ-ΦΚΑ [...]
Tue, Jan 28, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση του πρακτικού Νο8/27-12-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ΔιαγωνισμούΗμ/νια: 31/12/2019 09:26:30Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΚΨΘΟΡΦΒ-ΖΘΟ [...]
Tue, Jan 28, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης της αφής των καντηλιών των ταφικών μνημείων, εντός κοιμητηρίου του Δήμου Καλαμαριάς.Ημ/νια: 19/12/2019 15:42:24Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΕ1ΘΟΡΦΒ-ΓΚΚ [...]
Tue, Jan 28, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020 πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμωνΗμ/νια: 24/01/2020 10:18:59Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ψ7Ω0ΟΡΦΒ-Υ2Ν [...]
Tue, Jan 28, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Δ I A K H P Y Ξ H Ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκχώρηση, του αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης της αφής καντηλιών των ταφικών μνημείων εντός του Κοιμητηρίου του Δήμου Καλαμαριάς.Ημ/νια: 13/12/2019 10:00:28Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΞΞΖΟΡΦΒ-0Ι3 [...]
Tue, Jan 28, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020Ημ/νια: 31/12/2019 09:08:10Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΒΥΚΟΡΦΒ-Λ9Ε [...]
Tue, Jan 28, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Ενημέρωση αναβάθμισης του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορά τον κεντρικό διακομιστή (server) της εταιρείας, του δικτυακού εξοπλισμού και την προστασία και θωράκιση του συστήματος της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑΗμ/νια: 15/01/2020 10:55:13Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΑΔ4ΟΡΦΒ-ΡΦ5 [...]
Tue, Jan 28, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Ενημέρωση δαπάνης για την μηχανολογική επισκευή νεκροφόρας του Γραφείου ΤελετώνΗμ/νια: 24/01/2020 15:31:05Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 678ΖΟΡΦΒ-Τ34 [...]
Tue, Jan 28, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Ενημέρωση προμήθειας χρηματοκιβωτίου για τις ανάγκες του Γραφείου ΤελετώνΗμ/νια: 15/01/2020 10:51:59Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΣΞΧΟΡΦΒ-ΟΔ2 [...]
Tue, Jan 28, 2020, Continue reading at the source