Θέμα: Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας δύο μηνών) σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 εδάφιο Κ' του ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του ν. 2738/1999, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών καθαριότητας εξωραϊσμού και συντήρησης της πλαζ ΑρετσούςΗμ/νια: 05/04/2021 14:39:30Φορέας: [...]
Tue, Apr 13, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣΗμ/νια: 05/04/2021 15:22:02Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΚΛ1ΟΡΦΒ-ΠΦΠ [...]
Tue, Apr 13, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣΗμ/νια: 06/04/2021 08:54:37Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 9652ΟΡΦΒ-ΝΣ5 [...]
Tue, Apr 13, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΖΟ1434)Ημ/νια: 06/04/2021 12:20:12Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 97Τ3ΟΡΦΒ-ΗΘ1 [...]
Tue, Apr 13, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)Ημ/νια: 06/04/2021 12:21:51Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 9ΛΞΥΟΡΦΒ-1ΜΟ [...]
Tue, Apr 13, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΝΖΟ 1434 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)Ημ/νια: 09/04/2021 12:24:39Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω8ΚΥΟΡΦΒ-1ΨΗ [...]
Tue, Apr 13, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΝΖΟ 1434Ημ/νια: 07/04/2021 10:48:41Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω0ΥΓΟΡΦΒ-Ι7Υ [...]
Tue, Apr 13, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣΗμ/νια: 07/04/2021 12:26:54Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΥ85ΟΡΦΒ-ΓΘΧ [...]
Tue, Apr 13, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥΗμ/νια: 08/04/2021 15:17:15Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΩΛ0ΟΡΦΒ-ΖΔΙ [...]
Tue, Apr 13, 2021, Continue reading at the source
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣΗμ/νια: 08/04/2021 12:25:35Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΦ1ΒΟΡΦΒ-ΛΑΓ [...]
Tue, Apr 13, 2021, Continue reading at the source