Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ομπρέλας σκίασης διάστασης 5Χ5.Ημ/νια: 02/08/2018 10:39:55Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΝ9ΓΟΡΦΒ-ΠΗΛ [...]
Wed, Aug 22, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση παγίας μηνός Ιουλίου 2018Ημ/νια: 02/08/2018 10:34:22Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω92ΝΟΡΦΒ-Θ4Χ [...]
Wed, Aug 22, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο7/30-07-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ΔιαγωνισμούΗμ/νια: 01/08/2018 11:49:43Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΤΠΔΟΡΦΒ-ΠΤΙ [...]
Wed, Aug 22, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού για την τελετουργική συνοδεία της σωρού για ενταφιασμό.Ημ/νια: 17/07/2018 12:10:05Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω9ΥΧΟΡΦΒ-ΗΞ9 [...]
Wed, Aug 22, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΔΕΛΗΗμ/νια: 31/07/2018 12:32:44Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 62Σ4ΟΡΦΒ-ΟΦΣ [...]
Wed, Aug 22, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΗμ/νια: 31/07/2018 09:59:50Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω4Μ7ΟΡΦΒ-5ΑΥ [...]
Wed, Aug 22, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την τελετουργική συνοδεία της σορού για ενταφιασμό, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 189.000 ευρώ.Ημ/νια: 16/07/2018 21:07:20Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 99Ω0ΟΡΦΒ-ΗΣΝ [...]
Wed, Aug 22, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Ενημέρωση έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Λογιστή προς τους μετόχους της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ, 9ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017.Ημ/νια: 17/07/2018 12:20:54Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΒ8ΠΟΡΦΒ-723 [...]
Wed, Aug 22, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχωνΗμ/νια: 06/08/2018 11:30:58Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΔΧ5ΟΡΦΒ-ΚΚΙ [...]
Wed, Aug 22, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Προγραμματισμός συμπληρωματικών προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 48, νόμος 4325/2015) έτους 2018Ημ/νια: 02/08/2018 12:29:24Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΦΨ1ΟΡΦΒ-0ΞΦ [...]
Wed, Aug 22, 2018, Continue reading at the source