Θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια φέρετρων του γραφείου τελετών και έγκριση πίνακα τιμής εκκίνησης ανά τύπο και διάσταση φέρετρουΗμ/νια: 28/02/2020 15:44:26Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 61ΧΥΟΡΦΒ-Ο6Ζ [...]
Thu, Apr 02, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση παγίας μηνός Ιανουαρίου 2020Ημ/νια: 27/02/2020 14:39:07Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΝΙΙΟΡΦΒ-ΥΗΕ [...]
Thu, Apr 02, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 1/13-03-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ΔιαγωνισμούΗμ/νια: 31/03/2020 15:34:23Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΚ4ΥΟΡΦΒ-Θ6Ψ [...]
Thu, Apr 02, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση προμήθειας ταμειακών μηχανών λόγω απόσυρσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών που δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης με την ΑΑΔΕΗμ/νια: 27/02/2020 15:24:46Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΔΚΤΟΡΦΒ-ΘΕΨ [...]
Thu, Apr 02, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΡΟΓΓΟΤΗΗμ/νια: 06/03/2020 11:11:55Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΨΒΥΟΡΦΒ-4ΓΙ [...]
Thu, Apr 02, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΩΙΔΗΗμ/νια: 06/03/2020 11:11:12Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΡΒΤΟΡΦΒ-Π5Λ [...]
Thu, Apr 02, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Δ I A K H P Y Ξ H Ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια φερέτρων διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 48.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (800 φέρετρα τον χρόνο επί ενδεικτικής τιμής μονάδος φερέτρου 60,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).Ημ/νια: 28/02/2020 16:16:27Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ [...]
Thu, Apr 02, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την κάλυψη αναγκών προετοιμασίας του χώρου της πλαζ Αρετσούς για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και υπηρεσίες για τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων εστίασης κατά τη θερινή περίοδο 2020, μέσω φυσικού ή νομικού προσώπου, με δραστηριότητα [...]
Thu, Apr 02, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020Ημ/νια: 31/03/2020 15:21:00Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Ι3ΟΟΡΦΒ-ΥΓ0 [...]
Thu, Apr 02, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020Ημ/νια: 31/03/2020 15:18:51Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΞΘ9ΟΡΦΒ-06Φ [...]
Thu, Apr 02, 2020, Continue reading at the source