Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη αναγκών προετοιμασίας των χώρων εστίασης της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑΗμ/νια: 21/05/2020 15:01:21Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω2ΟΝΟΡΦΒ-2ΜΣ [...]
Wed, May 27, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης εξωραϊσμού χώρου επί των δημοτικών κοιμητηρίων Καλαμαριάς επί του οποίου δραστηριοποιείται το Γραφείο Τελετών της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ κατά την τέλεση ενταφιασμού.Ημ/νια: 11/05/2020 15:00:40Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΑΘ4ΟΡΦΒ-Λ32 [...]
Wed, May 27, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια φέρετρων του γραφείου τελετών και έγκριση πίνακα τιμής εκκίνησης ανά τύπο και διάσταση φέρετρουΗμ/νια: 16/04/2020 17:14:40Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 61ΧΥΟΡΦΒ-Ο6Ζ [...]
Wed, May 27, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 04/30-03-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ΔιαγωνισμούΗμ/νια: 13/04/2020 11:25:59Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω57ΦΟΡΦΒ-Χ4Ρ [...]
Wed, May 27, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων ΣΟΧ2.2020 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ.Ημ/νια: 19/05/2020 12:32:29Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΧ7ΔΟΡΦΒ-ΛΤΨ [...]
Wed, May 27, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Αξιολόγηση προσφορών παροχής προσωπικού για την κάλυψη αναγκών προετοιμασίας, λειτουργίας και εποπτείας των καταστημάτων εστίασης (υπ. αριθ. 214/08-05-2020 ανακοίνωση).Ημ/νια: 21/05/2020 14:36:44Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΠΕΑΟΡΦΒ-7ΘΤ [...]
Wed, May 27, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Διαγραφή χρέους της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ προς τρίτους λόγω παραγραφής.Ημ/νια: 23/04/2020 12:24:33Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ψ5ΘΚΟΡΦΒ-ΩΛΟ [...]
Wed, May 27, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020Ημ/νια: 08/05/2020 09:44:31Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΝΟΙΟΡΦΒ-ΕΘΚ [...]
Wed, May 27, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: Εξέταση προσφορών για την κάλυψη αναγκών φύλαξης της πλαζ ΑρετσούςΗμ/νια: 21/05/2020 14:45:44Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 64ΓΚΟΡΦΒ-31Υ [...]
Wed, May 27, 2020, Continue reading at the source
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020Ημ/νια: 08/05/2020 09:38:04Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ψ9ΟΚΟΡΦΒ-1Ψ8 [...]
Wed, May 27, 2020, Continue reading at the source