Καλαμαριά 18/02/2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 85

Δ I A K H P Y Ξ H

Ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια φερέτρων διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 48.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (800 φέρετρα τον χρόνο επί ενδεικτικής τιμής μονάδος φερέτρου 61,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε ΕΔΩ.


Καλαμαριά 18/02/2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 84

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την κάλυψη αναγκών προετοιμασίας του χώρου της πλαζ Αρετσούς για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και υπηρεσίες για τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων εστίασης κατά τη θερινή περίοδο 2019, μέσω φυσικού ή νομικού προσώπου, με δραστηριότητα τις υποστηρικτικές υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων  προϋπολογισμού 80.000 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε ΕΔΩ.