Έξοδα Κηδείας – Διεκπεραιώσεις


  • ΙΚΑ-ΟΠΑΔ.
  • ΟΑΕΕ.
  • ΟΓΑ.
  • ΝΑΤ.
  • ΤΣΜΕΔΕ.
  • ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΑΥ).
ΙΚΑ-ΟΠΑΔ.

Για έξοδα κηδείας το ΙΚΑ καλύπτει το ποσό των 759,52 ευρώ.

1.Βιβλιάριο του θανόντος/θανούσης ή βεβαίωση κατάθεσής του για ακύρωση από την Υπηρεσία.
2.Δύο (2) Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.
3.Πρωτότυπο Τιμολόγιο του γραφείου τελετών με το όνομα και το ΑΦΜ του δικαιούχου με συνημμένες τις εξοφλητικές αποδείξεις.
4.Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του δικαιούχου ότι επιμελήθηκε των εξόδων κηδείας του/της θανόντος/θανούσης και δεν θα πάρει χρήματα από άλλο φορέα (εάν πρόκειται να πάρει χρήματα και από άλλο φορέα θα πρέπει να αναφέρει από ποιόν).
5.Βεβαίωση διακοπής σύνταξης για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ.

Εάν ο θανών είναι:
– Συνταξιούχος ή Συνταξιούχος εκ Μεταβιβάσεως Πιστοποιητικό διαγραφής του θανόντος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
– Μέλος Συνταξιούχου (εν ζωή) Πιστοποιητικό Συνταξιοδοτικής Κατάστασης είτε βεβαίωση ή έγγραφο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του άμεσα συνταξιούχου (πολιτικός ή στρατιωτικός). Εν ενεργεία υπάλληλοι Βεβαίωση Διαγραφής από την Υπηρεσία του.

6.Φωτοτυπία του βιβλιαρίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου πληρωμής.
Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα δικαιούχου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΟΑΕΕ.

Ο Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.
α) Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ο Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει εφάπαξ για έξοδα κηδείας το ποσό των 1.200,00 €.

Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλισμένου εφόσον:
1. Ο θάνατος επήλθε μετά την εγγραφή στα Μητρώα του Οργανισμού.
2. Ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο του θανάτου του ή δεν είχε περάσει χρόνος από τη διακοπή άσκησης του επαγγέλματος.

β) Επίσης, σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, ο Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει εφάπαξ ποσό για έξοδα κηδείας, το οποίο ορίζεται σε 762,00€ (αντιστοιχεί στο 5πλάσιο της εισφοράς του κλάδου σύνταξης της ΠΟ1 ασφαλιστικής κατηγορίας κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το ισχύον ποσό).
Τα έξοδα κηδείας συνταξιούχου καταβάλλονται εφόσον:

1) Η σύνταξη ή το εξωϊδρυματικό επίδομα υπόκειντο έως την ημερομηνία θανάτου σε κράτηση του κλάδου υγείας.
2) Να μην έχει γίνει ανάληψη των συντάξεων από την ημερομηνία θανάτου και μετά.
3) Να μην έχει ακυρωθεί ο τραπεζικός Λογαριασμός στον οποίο καταβαλλόταν η σύνταξη.

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (Α και Β), εάν η σωρός μεταφερθεί για ταφή σε νεκροταφείο άλλης πόλης από τον τόπο θανάτου του ασφαλισμένου και η πόλη αυτή απέχει πάνω από 100χλμ., καταβάλλονται έξοδα μεταφοράς της σωρού μέχρι του ποσού των 205,00€ ενώ αν η πόλη απέχει πάνω από 200χλμ. καταβάλλονται έξοδα μέχρι 380,00€.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
Α) Αίτηση από τον εμφανιζόμενο ως «πελάτης ή εντολέας», στο τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών.
Β) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου
Γ) Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών ή πρωτότυπες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών
Δ) Βιβλιάριο ασθενείας και Α.Μ.Κ.Α. του θανόντα.
Ε) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. του δικαιούχου
ΣΤ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμιευτηρίου ή Όψεως, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός Ι.Β.Α.Ν. και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ή του προσώπου στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

ΟΓΑ.

Συγκεκριμένα με το νέο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται είναι τα ακόλουθα:
α. Αίτηση του δικαιούχου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για το θανόντα ή τη θανούσα
β. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή της θανούσας.
γ. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
δ. Πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών.
ε. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης του δικαιούχου, από το οποίο να προκύπτει ευκρινώς ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού.
στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.
Πρέπει να αναγράφεται επίσης στην αίτηση, ο ΑΦΜ του δικαιούχου.
Δικαιούχοι της παροχής:
– Τα έξοδα κηδείας των θανόντων συνταξιούχων και ασφαλισμένων του ΟΓΑ καταβάλλονται στο σύζυγο ή στη σύζυγο που ζει, πλην της περιπτώσεως που βρισκόταν σε μακροχρόνια διάσταση. Ο επιζών σύζυγος, (πλην της προαναφερόμενης εξαίρεσης), είναι δικαιούχος της παροχής και η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο, (σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις) ακόμα και αν το τιμολόγιο δεν έχει εκδοθεί στο όνομά του. Στην περίπτωση που το τιμολόγιο έχει εκδοθεί στο όνομα άλλου προσώπου, πχ τέκνου, η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που κατέβαλε τη δαπάνη, στην οποία θα δηλώνει ότι, το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό καταβλήθηκε για λογαριασμό του επιζώντος συζύγου, στον οποίο αποδέχεται να αποδοθούν τα έξοδα κηδείας. Ο δε τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλωθεί για την πίστωση του ποσού, θα πρέπει να φέρει και το όνομα του επιζώντα συζύγου.
– Στο επιμεληθέντα τα της κηδείας καταβάλλονται, μόνο εφόσον ο ή η σύζυγος δεν ζει.

Επισημάνσεις:
– Όσον αφορά στο ύψος της παροχής, θα καταβάλλεται το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό και μέχρι του ποσού των 800 ευρώ. Αν από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύψει ότι η πραγματική δαπάνη υπολείπεται του ποσού των 800 ευρώ, θα καταβάλλεται, το πραγματικό ποσό της δαπάνης.
– Απαραίτητα, το τιμολόγιο/διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα φέρει την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗ”.
– Αιτήσεις που υποβάλλονται και δεν είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, θα επιστρέφονται στον Ανταποκριτή για συμπλήρωση.
– Δεν απαιτείται πλέον η βεβαίωση τέλεσης κηδείας από τον εφημέριο.
– Σε περίπτωση αποτέφρωσης της σορού θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση της σχετικής δαπάνης.
– Επίσης, καταβάλλονται έξοδα κηδείας στις περιπτώσεις που η ταφή πραγματοποιείται σε άλλο κράτος, εφόσον προσκομισθούν, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, η
ληξιαρχική πράξη θανάτου και το τιμολόγιο της δαπάνης, νομίμως μεταφρασμένα.
– Έξοδα κηδείας δεν χορηγούνται σε περίπτωση θανάτου προστατευόμενων μελών οικογένειας.

ΝΑΤ.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΚΝ 792/78 και την υπ΄αρίθμ. 5411.1/72/29-9-0 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1453 Β) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 2575/98, στους επιμεληθέντες της κηδείας θανόντος συνταξιούχου ναυτικού καταβάλλονται έξοδα κηδείας 690 ΕΥΡΩ. Προκειμένου να καταβληθεί το ποσό αυτό στους δικαιούχους κατατίθεται σχετική αίτηση εντός ενός έτους από το θάνατο του συνταξιούχου, με τα σχετικά δικαιολογητικά στο τμήμα Μητρώου και Μεταβολών Συνταξιούχων της Διεύθυνσης Παροχών.

Δικαιολογητικά
1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
2. Διάτρητο εξοδολόγιο του Γραφείου Κηδειών (στο όνομα του αιτούντος).
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει εισπράξει έξοδα κηδείας από άλλο φορέα.
4. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (ALPHA, ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ) όπου να αναγράφεται το IBAN του λογαριασμού
και ως πρώτο όνομα ο αιτών.
5. ΑΦΜ αιτούντος.

ΤΣΜΕΔΕ.

1.Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2.Τιμολόγιο Γραφείου Κηδειών (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)
3.ΥπεύθυνηΔήλωση Ν.1599/1986(ότι δεν πήρατε ούτε δικαιούσθε να πάρετε έξοδακηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα)
4.Φωτοτυπία λογ/σμού τραπέζης του αιτούντοςγια την κατάθεση του ποσού (ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ)
5.Σε περίπτωση που ο θανών ήταν ασφαλισμένος ή λάμβανε σύνταξη από άλλο φορέα να υποβάλλετε βεβαίωση του εν λόγω ασφαλιστικού φορέα ότι δεν δικαιούσθε έξοδα κηδείας

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ
1.Πρωτότυπο ένταλμα πληρωμής από τον άλλο φορέα
2.Πρωτότυπη βεβαίωση του ποσού που εισπράξατεαπό τον άλλο φορέα
3.Επικυρωμένο αντίγραφο τιμολογίου
4.Ληξιαρχική πράξη θανάτου
5.Φωτοτυπία λογ/σμού τραπέζης του αιτούντοςγια την κατάθεση του ποσού (ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ)
6.Σε περίπτωση που είστε δικαιούχος σύνταξης εκ μεταβιβάσεως να δηλώνετε τοναριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για τη μεταβίβαση σύνταξης

ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στην περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου καταβάλλονται από τον Τομέα στον επιμεληθέντα της κηδείας μέρος των εξόδων της. Το ποσό που καταβάλλεται διαφοροποιείται με κριτήριο την ιδιότητα του θανόντος ως άμεσα (€ 1.879,20) ή έμμεσα (€ 939.60) ασφαλισμένου.
Αίτηση, από τον επιμεληθέντα την κηδεία. Στην αίτηση, πρέπει να αναφέρει (αν υπάρχει) τη συγγένεια του με το θανόντα, τα έξοδα της κηδείας και να ζητά τη διαγραφή του θανόντα από την ασφάλιση του Τομέα
Βιβλιάριο ασθένειας του θανόντος
Δύο (2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
Τιμολόγιο του γραφείου τελετών (πρωτότυπο)
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «ο αιτών δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα». Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση του δεύτερου φορέα ώστε να δικαιωθεί της διαφοράς.
Σε περίπτωση που ο θανών ήταν συνταξιούχος του ΟΣΕ και έπαιρνε σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο πρέπει να υποβληθεί και το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης.

ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΑΥ).

Καταβάλλονται στον επιζώντα σύζυγο και ελλείψει συζύγου σ’ αυτόν που τα κατέβαλλε.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3. Τιμολόγιο γραφείου τελετών (πρωτότυπο και στην περίπτωση που έχει κατατεθεί σε άλλο φορέα επικυρωμένο αντίγραφο).
4. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου με το εξής κείμενο « δηλώνω ότι δεν έλαβα ούτε δικαιούμαι εξόδων κηδείας για τον θανόντα/θανούσα……………………………………………………… από κανένα άλλο φορέα πλην του …………………… και του Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών
5. Όταν υπάρχει κι άλλος φορέας ασφάλισης – συνταξιοδότησης χρειάζεται βεβαίωση για το ποσό που τους καταβλήθηκε ή θα τους καταβληθεί ή ότι δεν δικαιούνται καθώς και την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούνται και από άλλη πηγή.
6. Αν ο θανών ήταν εν ενεργεία ασφαλισμένος εκτός από τα παραπάνω χρειάζονται και : α) το ασφαλιστικό βιβλιάριο κλάδου σύνταξης του αποβιώσαντος β) αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μέχρι το θάνατο (όπως περιγράφονται στα δικαιολογητικά γήρατος- δεν χρειάζονται πριν το 1979).
7. Τα βιβλιάρια ασθενείας του αποβιώσαντος.
8. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου καταθέσεων με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (όποιας Τράπεζας επιθυμεί ο δικαιούχος).
9. Το έντυπο αίτηση-δήλωση για εκκαθάριση ασφαλιστικού λογαριασμού (για εν ενεργεία ασφαλισμένο).

Η ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών του Γραφείου Τελετών την διεκπεραίωση της διαδικασίας (κατάθεση δικαιολογητικών) για την πληρωμή εξόδων κηδείας, τις διαδικασίες για την διαγραφή του ΑΦΜ, την διακοπή και μεταβίβαση της σύνταξης του θανόντος.
Υπεύθυνη: κ. Αναστασία Γιαννακάκη 6932616316 – 2310454453

Επικοινωνία

2310454453 – 2310450340

Επικοινωνία

Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΑΕ ΟΤΑ
Πλαζ Αρετσούς, Καλαμαριά
Τ.Θ. 20109 – Τ.Κ. 55110
Τηλ.: 2310454453 -2310450340
Φαξ: 2310454485


ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Γραφείο Τελετών: 2310416966
Remezzo Pallas: 2310453175
Κεντρικό Αναψ.:2310454401
Αναψ. Νικ. Πλαστήρα: 2310453593

Άτοκες Δόσεις

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-16:00