Χρήσιμες Πληροφορίες


 • Βήμα 1ο: Δήλωση Θανάτου.
 • Βήμα 2ο: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • Βήμα 3ο: Έκδοση άδειας ταφής.
 • Βήμα 4ο: Αποδοχή – αποποίηση κληρονομιάς (η οποία πρέπει να γίνει πριν την δήλωση του θανάτου στην εφορία)
 • Βήμα 5ο: Δήλωση θανάτου και διακοπή ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης από το ασφαλιστικό ταμείο
 • Βήμα 6ο: Διαδικασία διαγραφής ΑΦΜ.
Βήμα 1ο: Δήλωση Θανάτου.

Ο θάνατος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού, εντός 24 ωρών από το γεγονός (με εξαίρεση την περίπτωση που ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, οπότε και η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης).Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε εντός 24 ωρών, δηλώνεται με εισαγγελική έγκριση εάν ο νεκρός έχει ενταφιαστεί από την 24η ώρα μέχρι την 30η ημέρα ενώ μετά το πέρας των 30 ημερών δηλώνεται με δικαστική απόφαση. Τη δήλωση μπορούν και έχουν δικαίωμα να την κάνουν οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παρευρέθηκε στον θάνατο, ο εργολάβος του γραφείου κηδειών ή υπάλληλος του γραφείου.

Βήμα 2ο: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου, χρειάζεστε:

 • Για θάνατο σε οικία: Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιδιώτη Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο από το Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη Δημόσια Αρχή ή τον Ιατρικό Σύλλογο.
 • Για θάνατο σε νοσοκομείο, κλινική ή άλλο ίδρυμα: Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου από το νοσηλεύσαντα ιατρό, νόμιμα θεωρημένο από την Διεύθυνση ή Γραμματεία του ιδρύματος και ελλείψει αυτού από ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που όρισε η αστυνομική ή δικαστική αρχή. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος.
 • Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης. Εάν δεν την βρίσκετε ή την έχετε χάσει, μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από πρόσωπο Α’ βαθμού συγγένειας.
 • Η Αστυνομική ταυτότητα του προσώπου που δηλώνει τον θάνατο.
Βήμα 3ο: Έκδοση άδειας ταφής.

Η άδεια ταφής εκδίδεται από τον δήμαρχο του τόπου όπου συνέβη ο θάνατος εφόσον η υπηρεσία του ληξιαρχείου βεβαιώσει τον δήμαρχο ότι έχει συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Δήμαρχος χορηγεί βεβαίωση για άδεια ταφής χωρίς πιστοποίηση του από το ληξιαρχείο. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμαρχος δηλώνει εγγράφως μέσα σε 2 ημέρες το θάνατο στο Ληξίαρχο, για την σύνταξη της οικείας Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου

Βήμα 4ο: Αποδοχή – αποποίηση κληρονομιάς (η οποία πρέπει να γίνει πριν την δήλωση του θανάτου στην εφορία)

Αφού συμβουλευτείτε λογιστή και δικηγόρο για το αν σας συμφέρει να αποδεχτείτε ή να αποποιηθείτε την κληρονομιά του θανόντος, κάνετε τα εξής:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποδεχθείτε την κληρονομιά
Η αποδοχή κληρονομίας συντάσσεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Επομένως θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο συμβολαιογράφο προκειμένου να κινήσετε τη διαδικασία.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποποιηθείτε (δηλαδή, να μην δεχθείτε) την κληρονομιά
Ο κληρονόμος έχει προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για να αποποιηθεί την κληρονομιά, η δε προθεσμία αυτή αρχίζει από το θάνατο του κληρονομούμενου ή από τη δημοσίευση της διαθήκης του. Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία του κατοικία στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος διέμενε στο εξωτερικό, όταν κατέστη κληρονόμος, η προθεσμία αποποίησης είναι ένα (1) έτος από το θάνατο του κληρονομούμενου ή από τη δημοσίευση της διαθήκης του. Η δήλωση αποποίησης γίνεται στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, ( στην περιφέρεια του οποίου δηλαδή είχε την κατοικία του ή τη διαμονή του ο κληρονομούμενος κατά το χρόνο του θανάτου του). Αν παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσμίες χωρίς να γίνει αποποίηση, τότε θεωρείται ότι η κληρονομιά έχει γίνει αποδεκτή σιωπηρά από τους κληρονόμους.

Βήμα 5ο: Δήλωση θανάτου και διακοπή ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης από το ασφαλιστικό ταμείο

Για να διαγραφεί ο/η θανών/θανούσα από τον ασφαλιστικό φορέα και να γίνει διακοπή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα χρειαστεί να προσκομίσει το βιβλιάριο ασθενείας και μια ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης :

 1. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 2. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μη λύσης γάμου
 3. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου της σύνταξης (εις διπλούν)
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας προηγούμενου έτους (εις διπλούν)
 5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ δικαιούχου της σύνταξης
 6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με πρώτο όνομα το δικαιούχο της σύνταξης
 7. Συνταξιοδοτικό βιβλιάριο ή συνταξιοδοτική απόφαση του θανόντος
 8. Ενημερωτικό σημείωμα ΙΚΑ (προαιρετικό)
 9. Αίτηση – δήλωση μεταβίβαση σύνταξης.
Βήμα 6ο: Διαδικασία διαγραφής ΑΦΜ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για δήλωση θανάτου στην εφορία διακρίνονται στις εξής 2 κατηγορίες:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ (όταν δεν υπάρχει διαθήκη)

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 2. Πιστοποιητικό εντός εξαμήνου περί μη δημοσίευσης διαθήκης ( για θανάτους μετά τη 1/3/13 μόνο από το Ειρηνοδικείο, ενώ για θανάτους πριν τη 1/3/13 και από το Πρωτοδικείο και από το Ειρηνοδικείο)
 3. Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (από Δήμο ή ΚΕΠ)
 4. Έντυπο Μ1 (συμπληρώνετε τα στοιχεία του θανόντος)
 5. Έντυπο Μ1 (συμπληρώνετε τα στοιχεία του/της συζύγου εν ζωή, αν υπάρχει, και προσκομίζετε και φωτοτυπία της ταυτότητάς του/της)
 6. Έντυπο Μ7 (στην περιοχή α΄ συμπληρώνετε τα στοιχεία του θανόντος και στην περιοχή β΄συμπληρώνετε τα στοιχεία-ΑΦΜ των πλησιεστέρων συγγενών προσκομίζοντας και φωτοτυπίες ταυτοτήτων τους)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ (όταν υπάρχει διαθήκη)

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 2. Πιστοποιητικό εντός εξαμήνου ότι δε δημοσιεύτηκε άλλη διαθήκη, εκτός της παρούσης, με επισυναπτόμενο το αντίγραφο της διαθήκης ( για θανάτους μετά τη 1/3/13 μόνο από το Ειρηνοδικείο, ενώ για θανάτους πριν τη 1/3/13 και από το Πρωτοδικείο και από το Ειρηνοδικείο)
 3. Έντυπο Μ1 (συμπληρώνετε τα στοιχεία του θανόντος)
 4. Έντυπο Μ1 (συμπληρώνετε τα στοιχεία του/της συζύγου εν ζωή, αν υπάρχει, και προσκομίζετε και φωτοτυπία της ταυτότητάς του/της)
 5. Έντυπο Μ7 (στην περιοχή α΄ συμπληρώνετε τα στοιχεία του θανόντος και στην περιοχή β΄συμπληρώνετε τα στοιχεία-ΑΦΜ των κληρονόμων προσκομίζοντας και φωτοτυπίες ταυτοτήτων τους)

Tips

 1. από το ΚΕΠ μπορείτε να παραγγείλετε όλα τα ακόλουθα έγγραφα:
 2. ληξιαρχική πράξη θανάτου (μόνο με την ταυτότητά σας. Ζητήστε 4-5 αντίτυπα, γιατί θα σας χρειαστούν σε διάφορες υπηρεσίες)
 3. πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών θανάτου (μόνο με την ταυτότητά σας. Ζητήστε 4-5 αντίτυπα, γιατί θα σας χρειαστούν σε διάφορες υπηρεσίες)
 4. το απαιτούμενο από το πρωτοδικείο πιστοποιητικό

προσοχή: για να το αιτηθείτε, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας, πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών και μεγαρόσημα που θα τα προμηθευτείτε από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. αξίας 5 ευρώ ( 3 ευρώ για την αίτηση και 2 ευρώ για το κάθε αντίγραφο. Αν θέλετε περισσότερα αντίγραφα, θα αγοράσετε αντίστοιχα μεγαρόσημα των 2 ευρώ)

Επικοινωνία

2310454453 – 2310450340

Επικοινωνία

Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΑΕ ΟΤΑ
Πλαζ Αρετσούς, Καλαμαριά
Τ.Θ. 20109 – Τ.Κ. 55110
Τηλ.: 2310454453 -2310450340
Φαξ: 2310454485


ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Γραφείο Τελετών: 2310416966
Remezzo Pallas: 2310453175
Κεντρικό Αναψ.:2310454401
Αναψ. Νικ. Πλαστήρα: 2310453593

Άτοκες Δόσεις

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-16:00