Θέμα: Έγκριση δαπάνης αντικατάστασης υαλοπινάκων στο Remezzo Pallas.Ημ/νια: 12/07/2019 13:17:51Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΣΓΧΟΡΦΒ-ΞΟΕ [...]
Wed, Jul 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων φορολογικών καταστάσεων 01/01/2018 – 31/12/2018 και ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσειςΗμ/νια: 12/07/2019 15:00:32Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 9ΛΧ5ΟΡΦΒ-0ΓΝ [...]
Wed, Jul 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση παγίας μηνός Ιουνίου 2019.Ημ/νια: 12/07/2019 13:14:07Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 9ΒΣΑΟΡΦΒ-ΩΘΘ [...]
Wed, Jul 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας δύο μηνών) σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 εδάφιο Κ' του ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του ν. 2738/1999, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των καταστημάτων εστίασηςΗμ/νια: 27/06/2019 09:40:45Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ [...]
Wed, Jul 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης του ΚΑΦΕ ΠΛΑΤΕΙΑ.Ημ/νια: 12/07/2019 13:21:31Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΙΦΑΟΡΦΒ-ΙΜ4 [...]
Wed, Jul 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΑΛΛΗΗμ/νια: 28/06/2019 10:18:01Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΖΔΒΟΡΦΒ-Ο14 [...]
Wed, Jul 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥΗμ/νια: 01/07/2019 11:13:24Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 7Χ7ΤΟΡΦΒ-7ΕΛ [...]
Wed, Jul 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΔΟΙΡΑΝΛΗΗμ/νια: 04/07/2019 11:08:53Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 69Δ2ΟΡΦΒ-528 [...]
Wed, Jul 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Δ I A K H P Y Ξ H Ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για το δικαίωμα παραχώρησης χρήσης-εκμετάλλευσης του αναψυκτηρίου εποχικής λειτουργίας χωρίς παρασκευαστήριο, με την επωνυμία "ΚΑΦΕ ΠΛΑΤΕΙΑ, που βρίσκεται στην πλατεία του δημαρχιακού μεγάρου Καλαμαριάς επί της οδού Μητροπολίτη Χρυσάνθου, συνολικής [...]
Wed, Jul 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Οικονομική ενημέρωση μηνός Ιουνίου 2019Ημ/νια: 12/07/2019 13:09:17Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΧ29ΟΡΦΒ-ΝΜ6 [...]
Wed, Jul 17, 2019, Continue reading at the source