Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019Ημ/νια: 14/10/2019 09:45:06Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 63Π6ΟΡΦΒ-ΥΥΧ [...]
Sun, Nov 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παράσταση της νομικής συμβούλου κ. Αφροδίτης Αμανατίδου– Καβακλιλή στο Ελεγκτικό Συνέδριο την 08.01.2020Ημ/νια: 18/10/2019 15:30:08Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Ψ4ΥΟΡΦΒ-Κ34 [...]
Sun, Nov 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παράσταση της νομικής συμβούλου κ. Αφροδίτης Αμανατίδου– Καβακλιλή στο Ελεγκτικό Συνέδριο την 6.11.2019Ημ/νια: 15/10/2019 15:02:46Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΘΤΣΟΡΦΒ-Κ1Ο [...]
Sun, Nov 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης ανανέωσης λογισμικού προγράμματος λογιστικής, για το έτος 2020Ημ/νια: 14/10/2019 09:54:13Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 7ΧΩ6ΟΡΦΒ-ΙΧ4 [...]
Sun, Nov 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την απασχόληση δύο (2) εργατών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού και των χώρων που δραστηριοποιείται η ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑΗμ/νια: 17/10/2019 12:23:11Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 68Κ6ΟΡΦΒ-4Β3 [...]
Sun, Nov 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτωνΗμ/νια: 17/10/2019 12:11:03Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΘΕΞΟΡΦΒ-5ΨΑ [...]
Sun, Nov 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Αξιολόγηση προσφορών και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καθισμάτων εξωτερικού χώρου για το κατάστημα ΚΑΦΕ ΠΛΑΤΕΙΑΗμ/νια: 27/09/2019 11:30:08Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΚ9ΣΟΡΦΒ-Υ4Π [...]
Sun, Nov 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Εξέταση προσφορών αλλαγής λογισμικού προγράμματος λόγω υποχρέωσης από την Α.Α.Δ.Ε, τήρησης βιβλίων και στοιχείων με ηλεκτρονικό τρόπο, από 01/01/2020Ημ/νια: 15/10/2019 14:51:17Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 65ΡΞΟΡΦΒ-ΠΨΞ [...]
Sun, Nov 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019Ημ/νια: 14/10/2019 09:41:37Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΕΓΔΟΡΦΒ-4ΒΠ [...]
Sun, Nov 17, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Προγραμματισμός συμπληρωματικών προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου (άρθρο 48, νόμος 4325/2015) έτους 2019Ημ/νια: 17/10/2019 12:19:09Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΘΕ8ΟΡΦΒ-ΗΥ1 [...]
Sun, Nov 17, 2019, Continue reading at the source