Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ομπρέλας σκίασης διάστασης 5Χ5.Ημ/νια: 02/08/2018 10:39:55Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΝ9ΓΟΡΦΒ-ΠΗΛ [...]
Sun, Sep 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για τον σχεδιασμό και την παραμετροποίηση νέας διαδικασίας παρακολούθησης και τιμολόγησης υπηρεσιώνΗμ/νια: 14/09/2018 11:08:41Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΕΓΣΟΡΦΒ-ΓΝΔ [...]
Sun, Sep 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης ύψους 1.488,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την πραγματοποίηση λαϊκής μουσικής βραδιάς στο Κεντρικό αναψυκτήριο της πλαζ Αρετσούς στις 07/09/2018.Ημ/νια: 07/09/2018 16:21:30Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΙ7ΛΟΡΦΒ-ΣΛ7 [...]
Sun, Sep 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση παγίας μηνός Αυγούστου 2018Ημ/νια: 14/09/2018 11:01:37Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6904ΟΡΦΒ-ΕΥ7 [...]
Sun, Sep 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας δύο μηνών) σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 εδάφιο Κ' του ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του ν. 2738/1999, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της επιχείρησηςΗμ/νια: 14/09/2018 11:05:41Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ [...]
Sun, Sep 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Οικονομική ενημέρωση μηνός Αυγούστου 2018Ημ/νια: 14/09/2018 10:59:28Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΣΙΩΟΡΦΒ-ΙΣ0 [...]
Sun, Sep 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Οικονομική ενημέρωση μηνός Ιουλίου 2018Ημ/νια: 14/09/2018 10:51:19Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΒΓΟΟΡΦΒ-ΑΚΓ [...]
Sun, Sep 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχωνΗμ/νια: 06/08/2018 11:30:58Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΔΧ5ΟΡΦΒ-ΚΚΙ [...]
Sun, Sep 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΗμ/νια: 05/09/2018 08:50:23Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΑΣΛΟΡΦΒ-9Χ0 [...]
Sun, Sep 23, 2018, Continue reading at the source
Θέμα: Προγραμματισμός συμπληρωματικών προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 48, νόμος 4325/2015) έτους 2018Ημ/νια: 02/08/2018 12:29:24Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΦΨ1ΟΡΦΒ-0ΞΦ [...]
Sun, Sep 23, 2018, Continue reading at the source