Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την άμεση αποκατάσταση φρεατίων ομβρίων υδάτων στις εγκαταστάσεις της πλαζ ΑρετσούςΗμ/νια: 16/05/2019 15:31:20Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 68ΟΠΟΡΦΒ-ΠΤΔ [...]
Sun, May 19, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την καταχώρηση και προβολή της επιχείρησης στον επαγγελματικό κατάλογο Χρυσός ΟδηγόςΗμ/νια: 16/05/2019 15:34:43Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω2Ε7ΟΡΦΒ-8Α6 [...]
Sun, May 19, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας δύο μηνών) σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 εδάφιο Κ' του ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του ν. 2738/1999, για την κάλυψη έκτακτων αναγκώνΗμ/νια: 25/04/2019 12:59:04Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. [...]
Sun, May 19, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση του πρακτικού Νο5/15-05-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ΔιαγωνισμούΗμ/νια: 16/05/2019 15:28:25Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Λ4ΘΟΡΦΒ-2ΞΜ [...]
Sun, May 19, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΙΡΝΗΣ ΤΕΡΖΙΔΟΥΗμ/νια: 29/04/2019 10:57:41Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Η8ΖΟΡΦΒ-ΤΒ3 [...]
Sun, May 19, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΗμ/νια: 25/04/2019 13:40:06Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ω8Ε3ΟΡΦΒ-ΑΚΕ [...]
Sun, May 19, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΗμ/νια: 25/04/2019 12:31:49Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΤΩΒΟΡΦΒ-ΨΔΣ [...]
Sun, May 19, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑΝΤΑΛΑΚΗΗμ/νια: 25/04/2019 11:49:50Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ψ7ΣΘΟΡΦΒ-9Λ3 [...]
Sun, May 19, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΧΟΥΡΠΟΥΛΙΑΔΟΥΗμ/νια: 25/04/2019 10:05:47Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 7ΝΓΛΟΡΦΒ-Ψ3Σ [...]
Sun, May 19, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΠΑΗμ/νια: 05/05/2019 12:48:12Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6ΑΟ7ΟΡΦΒ-ΥΑΡ [...]
Sun, May 19, 2019, Continue reading at the source