Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παράσταση της νομικής συμβούλου κ. Αφροδίτης Αμανατίδου– Καβακλιλή στο Ελεγκτικό Συνέδριο την 9.1.2018Ημ/νια: 07/01/2019 15:04:26Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΜ6ΩΟΡΦΒ-ΨΘΓ [...]
Thu, Jan 24, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση άδειας χρήσης προγράμματος διαχείρισης αιτήσεων ΑΣΕΠΗμ/νια: 11/01/2019 14:27:23Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΘΞΑΟΡΦΒ-ΖΙΞ [...]
Thu, Jan 24, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση παγίας μηνός Δεκεμβρίου 2018Ημ/νια: 11/01/2019 11:42:17Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Γ9ΟΟΡΦΒ-ΥΩΜ [...]
Thu, Jan 24, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑΗμ/νια: 07/01/2019 14:57:43Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΕ70ΟΡΦΒ-Κ0Μ [...]
Thu, Jan 24, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας δύο μηνών) σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 εδάφιο Κ' του ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του ν. 2738/1999, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της επιχείρησηςΗμ/νια: 11/01/2019 13:49:42Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ [...]
Thu, Jan 24, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προυπολογισμού 2018Ημ/νια: 31/12/2018 10:32:31Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 7ΖΜ4ΟΡΦΒ-9ΛΨ [...]
Thu, Jan 24, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Ενημέρωση κατάταξης προσωπικού σε μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με τον Ν. 4354/2015Ημ/νια: 31/12/2018 10:45:47Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Χ32ΟΡΦΒ-ΝΡΕ [...]
Thu, Jan 24, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Εξέταση του υπ. αριθ. 470/18-12-2018 αιτήματος της κ. Βασιλείας ΤσακατσώνηΗμ/νια: 27/12/2018 14:26:54Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΘΓΩΟΡΦΒ-ΗΗ2 [...]
Thu, Jan 24, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Οικονομική ενημέρωση μηνός Δεκεμβρίου 2018.Ημ/νια: 11/01/2019 11:38:40Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΒΘ3ΟΡΦΒ-ΥΤΞ [...]
Thu, Jan 24, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 48, νόμος 4325/2015) έτους 2019.Ημ/νια: 24/01/2019 12:32:32Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΖ15ΟΡΦΒ-ΣΒ2 [...]
Thu, Jan 24, 2019, Continue reading at the source