Θέμα: Έγκριση γενομένης δαπάνης για την προμήθεια υλικού κατασκευής εκθεσιακών περιπτέρων για τις ανάγκες της 32ης Ανθοκομικής Έκθεσης ΚαλαμαριάςΗμ/νια: 22/03/2019 12:51:37Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΩΔΠΛΟΡΦΒ-ΖΝΙ [...]
Mon, Mar 25, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση υλικού προβολής (τρίπτυχα έντυπα, διαφημιστικά πλακατ κ.α) της 32ης Ανθοκομικής Έκθεσης ΚαλαμαριάςΗμ/νια: 22/03/2019 12:59:08Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΦ4ΣΟΡΦΒ-ΤΞΕ [...]
Mon, Mar 25, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη αναγκών ηχοληψίας στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος της 32ης Ανθοκομικής Έκθεσης Καλαμαριάς.Ημ/νια: 22/03/2019 12:54:52Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 6Β67ΟΡΦΒ-ΟΕ3 [...]
Mon, Mar 25, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προβολή της 32ης Ανθοκομικής Έκθεσης Καλαμαριάς σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσαΗμ/νια: 22/03/2019 13:13:45Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: Ψ9Π1ΟΡΦΒ-Ο09 [...]
Mon, Mar 25, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικής μηχανής παραγωγής καφέ για τις ανάγκες του κεντρικου αναψυκτηρίου.Ημ/νια: 18/03/2019 09:22:48Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: 9ΟΚΞΟΡΦΒ-Ρ2Δ [...]
Mon, Mar 25, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καθισμάτων τύπου σκηνοθέτη για τις ανάγκες του καταστήματος Remezzo PalaceΗμ/νια: 18/03/2019 11:35:35Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΡΜΕΟΡΦΒ-ΣΦΛ [...]
Mon, Mar 25, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τραπεζοκαθισμάτων για τις ανάγκες του καταστήματος Remezzo PalaceΗμ/νια: 22/03/2019 13:20:44Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΝΞ2ΟΡΦΒ-ΨΟΞ [...]
Mon, Mar 25, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Έγκριση του υπ. αρίθ. 02/2019 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ΔιαγωνισμούΗμ/νια: 15/03/2019 14:48:00Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)ΑΔΑ: ΨΔΟ3ΟΡΦΒ-ΚΔΦ [...]
Mon, Mar 25, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: Δ I A K H P Y Ξ H Ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια φερέτρων διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 48.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (800 φέρετρα τον χρόνο επί ενδεικτικής τιμής μονάδος φερέτρου 61,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).Ημ/νια: 18/02/2019 15:35:15Φορέας: [...]
Mon, Mar 25, 2019, Continue reading at the source
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την κάλυψη αναγκών προετοιμασίας του χώρου της πλαζ Αρετσούς για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και υπηρεσίες για τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων εστίασης κατά τη θερινή περίοδο 2019, μέσω φυσικού ή νομικού προσώπου, με [...]
Mon, Mar 25, 2019, Continue reading at the source