ΔΕΤΕΚ ΑΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Τηλ:2310454453  
Fax:2310 454485                  

 

                        Καλαμαριά, 06/08/2018
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλείστε στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 03/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ στην πλαζ Αρετσούς με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 9ης εταιρικής χρήσης 01/01 – 31/12/2017 (ισολογισμός της 31/12/2017, έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, κατάσταση αποτελεσμάτων και λειτουργίας και προσάρτημα επί των χρηματοποικονομικών καταστάσεων της 31ης /12/2017).
  2. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ
  3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2017.
  5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού   Ελεγκτή για την επόμενη χρήση από 01.2018 μέχρι 31.12.2018, και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΚ Α.Ε ΟΤΑ

Ιωάννης Πενόπουλος