Καλαμαριά, 22/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ, σε εφαρμογή του από 20/10/2020 πρακτικού Νο 33 της Γενικής Συνέλευσης, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας, στην πλαζ Αρετσούς Καλαμαριά, την 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ με τα παρακάτω θέματα για συζήτηση:

  1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 11ης εταιρικής χρήσης 01/01 – 31/12/2019 (ισολογισμός της 31/12/2019, έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, κατάσταση αποτελεσμάτων και λειτουργίας και προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης /12/2019).
  2. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ
  3. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης (σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018)
  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2019.
  5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού   Ελεγκτή για την επόμενη χρήση από 01.01.2020 μέχρι 31.12.2020, και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ
  7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ
  8. Λοιπά θέματα.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ

Ιωάννης Δαρδαμανέλης
Δήμαρχος Καλαμαριάς


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Καλαμαριά, 11-09-2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                                                                                                   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ                                                                   
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ