Για να διαγραφεί ο/η θανών/θανούσα από τον ασφαλιστικό φορέα και να γίνει διακοπή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα χρειαστεί να προσκομίσει το βιβλιάριο ασθενείας και μια ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης :

  1. Ληξιαρχική πράξη γάμου
  2. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μη λύσης γάμου
  3. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου της σύνταξης (εις διπλούν)
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας προηγούμενου έτους (εις διπλούν)
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ δικαιούχου της σύνταξης
  6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με πρώτο όνομα το δικαιούχο της σύνταξης
  7. Συνταξιοδοτικό βιβλιάριο ή συνταξιοδοτική απόφαση του θανόντος
  8. Ενημερωτικό σημείωμα ΙΚΑ (προαιρετικό)
  9. Αίτηση – δήλωση μεταβίβαση σύνταξης.